2013 Polis Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

60

Polis Olma Şartları, Polis olabilmek için aranan şartlar, Polis nasıl olunur, Polislik Koşulları

POLİS ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

1) Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylarında,

a)T.C. vatandaşı olmak,  b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,  c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,  ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (270.000) puan almış olmak,  d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,  e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2012) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1989 – 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1987 – 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak),  f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,  g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,  ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,  h) Kasten işlenen ve Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,

4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,  ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,  i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,  j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,  k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,  l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,  m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkarılmamış olmak,  n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.   NOT: Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat ve/veya yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.   NOT: Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması:   I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.   Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.  Ancak;   a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,  b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),  c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,  d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,  e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,  f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,  g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,  h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,  öğrenciliğe engel değildir.

2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.

5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

6) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.   II-SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.

Ayrıca:

1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.   III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI  Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

ANCAK:

1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.”

2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.”

3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.

4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.   IV- GÖZ HASTALIKLARI  Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez

1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07.07.2011 gün ve YD İtiraz No:2011/320 sayılı kararı ile Yürütmesi durdurulmuştur.)

4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.

Ayrıca:

1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar,  öğrenciliğe kabul edilirler.

VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

Ancak;

1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).

2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)

3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.

VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.

VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.

19   IX- CİLT HASTALIKLARI

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.

ANCAK;

1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.   X- ONKOLOJİ  Tam ve sağlam olacaktır. şartları aranır.

NOT: Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.   Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI PARKURU

1. BAŞLAMA KOŞUSU: Aday, başlangıç noktasından çık komutu ile birlikte jimnastik sırasına kadar koşacaktır.

2. JİMNASTİK SIRASI ( SIÇRAMA) : Aday, 5 kez sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır. Sıçrama sırasının boyu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm. olacaktır.

3. MEKİK: Aday, minderin üzerinde, sırt üstü yatarak, mindere yapışık vaziyette, eller ensede olacak şekilde 5 defa mekik hareketi yapacaktır.

4. ŞINAV: Aday, vücudu dik vaziyette sadece kollarını kırmak suretiyle 5 adet şınav çekecektir.

5. TOP MEKİĞİ (İKİ SAĞLIK TOPU ARASINDA ) : Aday iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarına 3 kez dokunuş yapacaktır.

6. DÜZ TAKLA (ÖNE YUVARLANMA) : Top mekiğini tamamlayan aday, yer minderinde öne doğru 2 defa düz takla atacaktır.

7. DENGE ALETİNDE YÜRÜME: Düz takla hareketini yapan aday, denge aletine çıkarak sonuna kadar yürüyecektir. Denge aletinden düşen aday, kaldığı yerden alete çıkarak hareketine devam edebilecektir. Denge aleti 5 metre uzunluğunda, 70 cm. yüksekliğinde ve 10 cm genişliğinde olacaktır.

8. ATLAMA BEYGİRİ: Koşuyu bitiren aday bitiş çizgisinde bulunan 1.20 cm. yüksekliğindeki atlama beygiri üzerinden atlayacaktır.

Fiziki Yeterlilik Sınav Puanlaması

1. Fiziki yeterlilik sınavında engellerden herhangi birini terk eden aday sıfır (0) puan almış sayılır.

2. Jimnastik sırası, mekik, şınav ve top mekiği hareketlerinden herhangi birinde, eksik hareket yapan adayın bitirme süresine her bir eksik hareketi için 2 sn ilave edilecektir.

3. Düz takla hareketini eksik yapan adayın bitirme süresine her bir eksik takla için 3 sn ilave edilecektir.

4. Denge aletinde yürüme hareketini tamamlamayan adayın bitirme süresine 6 sn ilave edilecektir. Aday kaldığı yerden devam edip tamamlarsa süre eklemesi yapılmayacaktır.

5. Atlama beygiri üzerinden geçemeyen adayın bitirme süresine 6 sn ilave edilecektir. Atlama beygirinden geçiş şekli serbesttir.

Share.

About Author

60 Yorum

 1. henüz 11 yaşındayım ama polis olmak istiyorum polis olmak için elimden gerekeni yaparım polis olmak isteyenler inşallah olur :)

 2. 17 yaşındayım polis olmanın bu kadar zor olacağını bilseydim kendimi bu kadar hırpalamazdım polislik hayatımın içinde ondan kopamıyorum kendi abimde polis ,onu gördükçe daha çok bağlanıyorum inşallah çok istiyenler olur onlar bizim kahramanlarımız iyiki varlar

 3. polis olmak istiyorum ama gözlük kullnaıyorum ama polis olmak çok istiyrum npcm ben yardımıcı olurmusunuz

 4. polis olmayı okadar ck ıstıyorum kı bana sans dıkeyın arkadaslar ıssallah sızde polıslık hayallerınızı gerceklestırırsınız

 5. BEN 12 YASINDAYIM FAKAT BEN HEDEFİMİ SİMDİDEN BELİRLEDİM KÜÇÜKLÜGÜMDEN BERİ HEP POLİS OLMAK İSTERMİŞİM

 6. Ben polis olmak istyrm lise 3 gıdıyorm 17 yasındym ben gozluk kullanıyrm mıyop 1.derecesı var sızce sorun Olurmu polıslık de 170.boyum 56 kLom var l lutfen yardmcı olurmusunuz

  • Ben lise 3 gidiyorum polis olmak istiyorum yaşım 18 180 boyum var 90 kiloyum bana yardımcı olurmusunuz lütfen ??

 7. Goodcharlotte on

  Polis olmayi dusunuyorum. Daha tam karar vermis degilim. Olumlu ve olumsuz ozelliklerini su an kafamda tartmaktayim. Cok kararsizim ama onumde daha zaman var. Umarim dogru bir karar veririm.

 8. kaşımda küçüklükten beri pek belli olmayan bir iz var acaba benden poli olurmu lütfen yardım :/

  • Bu yara izin çok yakından görünecek kadar belliyse polis olamazdın,ama pek belli degilse polis olabilirsin.Yinede kafaya takma ilerde estetik ameliyat olupta yara izini aldırabilirdin önemli olan fiziki şartlar

 9. Polis olmayı ilkögretim 7 sınıftan bu yanadır istiyorum ve bundan sonrada fikrimin degişecegini zannetmiyorum.Şerefli bir polis olmak,isnsanlara yardım etmek istiyorum

 10. En büyük hayalim polis olmak liseden sonra ilk işim polislik sınavına girmek olaçak.. polis olmak isteyen arkadaşlar inşallah allahın izniyle kazanır..

 11. polis olmak istiyorum şey yüzümde sivilce izleri var bunlardan dolayı polis olmammda bir sorun yaşamam demii

 12. benim göz problemim var numralı lens kullanıyorum başka hiçbir sorun yok polis olamazmıyımm ?? :(

 13. bende polis olmak istiyorum ama sağ kulak zarım delık birsey olur mu kı acaba polis olmama engel mi

 14. tuncay polis on

  hayır zahidecim engel degildir. sen polis olursun merak etmeeeeeee saglıgın yerinde ama bir tek kulak problemın var seninle beraber zincirleri kıracaz işşallah…..

  • polis olmak istiyorum ama gözlük takıyorum 1.5 derece miyobum olmamazmıyım acaba??????

 15. 17 yaşındayım boyum 1.73 kilom 52 hiçbir hastalığım dövme,iz vb. vücudumda yok gözlerim gayet iyi gözlük kullanmıyorum.
  7 yaşımdan beri fikrim hiç değişmedi. Polis olmak istiyorum !.

 16. Ömürcan EŞSİZ on

  10.21.1991 doğumluyum benim sorum su ben 2 yıllık meslek yüksek okulunda okuyorum benim 4 yıllıgı bitirmem mi gerekiyo iki yıllıktan direk geçiş yapabiliyom mu sınavamı girmem gerekiyo hangi sınava girmemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

  • Şimdi 2 Seçeneğiniz var öncelik direk lys sınavına girip belirlenen puanı geçtikten sonra Pmyo’nun sınavına girmen gerekiyor. Sınavı kazandıktan sonra ise zaten okul bitince 2 yıllık üniversite bitirmiş gibi oluyorsun Aöf 3. sınıftan sınavsız olarak okumaya devam edebiliyorsun .

 17. bende cok ıstıyorum polis olmak :) umarım herkesın hayalı gerceklesır ve olur . allah herkesın kalbıne gore versın ..

  • zaten sağlık kontrolünden geçersin.büyük ihtimal sorun olur çünkü tüm doktorlarda muayene oluyon göz kulak cilt ne bilim hepsinden geçmen lazım (inşallah olursunn yani):)

 18. Ben 16 yaşıma giricem boyum 1.60 heralde sınava girene kadar uzarmı bilmiyorum bide alnımda dikiş izi var çok küçükken olmuştu şuan çok belli olmuyor ama bedensel sınavı kesin geçerim okulum basket takımındayım yardımcı olun boşa umutlanmayım yoksa

 19. bende 14 yaşındayım8. sınıfa gidiyorum ve polis olmak istiyorum bu şartlara uygunum inşallah polis olmak isteyenlerin hepsi bu isteğine kavuşur

 20. hüseyin özenir on

  17 yaşındayım ve küçüklütten beri polis olmak istiyorum tek hayelim bu ama bu kadar zor şartları allah yardımcımız olsun inş. herkes kalbi emiz olan hert insan polis olur :)

 21. Polislik küçüklüğümden beri aklımdaydı ailemde polisliğimi destekliyorlardı ama bi sorunum var anlım yanık ve 1 yaşındayken amelyat geçirdim aynı zamanda epilepsi hastasıyım 17 yaşındayım 18 girince ilaç kullanımım bitiyor hastalığım geçti uzun zamandır bi atak geçirmiyorum polisliğin her şartını yerine getirebilirim ama engelleri aşmam biraz zor olucak gibime geliyor polis olmayı çok istiyorum ve liseden sonra ilk işim sınavlarına girip bi şekilde üstünde yoğunlaşmak bana cevap verirseniz sevinirim hastalığım engelmi ?

 22. ben 18 yaşındayım ve polis olmak istiyorum fakat sol kaşımda küçüklükten kalan bir yara izim var bu iz polis olmama engel olur mu?

  • cnm onu bilgisayardan arastrman lazm ama bence braz sorun yaratabilir cnku bastan ayak tırnagna kadar kntrol ediyolar .

 23. Slm ben mustafa sanaat okulunda oluyorum 2. Sınıf öğrencisiyim 1.70 boyum var 50 kilodayım okuldan hiç bir disiplin cezası almadım benim şimdi polis olmak için ne yapmam ilazım peki bana yardımcı olurmusunuz

 24. ben 17 yaşındayım ve polis olmak istiyorum lise 3 teyim ama yüzümde iz var ve “r”lere dilim dönmüyor bana ltfen yardımcı olun ben bn ne bileyim ya cok istiyrm seneye sına grmek istyorum babama söz verdm ilkokul 1. snıftan beri hep plis hayali kurdum ltfn yardmcı olun

 25. selam arkadaş ben size bir soru sormak istiyorum benm bu seneki ygs aşırı kötü geçti o yüzden ben bu sene için pmyo giremiçem benim düünçem ben lys sınavına girip herhangi bir üni ye başlasam snra seneye olan ygs ye tekrar girip baraj puanı geçersem sonra tekara pmyo kayıt yaptırabilirmiyim açaba fikri olan var mı

 26. ben 17 yaşındayım lise 3 ögrencisiym ilkokuldan beri polis olmak istiyorum umarım ıstedigim puanı alırım ve olurum hayalim polis olmak 1.72 boyum 49 kilodayım

 27. kadir şenel on

  ben daha 6 ya gidiyorum polis olamak için elimden gelen her şeyi yapamak için uğraşıyorum ve gayret edeceğim

 28. ben şuanda 13yaşındayım ama 14 üme girmeme 3 hafta kaldı ben polişs olmak istiyorum ama bazı sorunlarım var ama inşallah giderse allahın izniyle olmayı diliyorum

 29. ceren alataş on

  iyi günler ben de polis olmak istiyorum yanlız bademciklerim alındı bu engel olumu cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 30. ismım gamze bu yıl acık ögretımden lıse mezunuyum. cocuk gelışım bolumu bu yıl kayıt tarıhlerını kacırdıgım ıcın snava gremedm seneye grcm saglık yonunden hıc bır sorunum yok fızık olarak boyum 1.62 kılom 56 polıs olabılırmıyım

Leave A Reply