Kurban Nasıl Kesilir Resimli Anlatım

1

Kurban kesilirken nelere dikkat etmeli? kurban kesiminde yapılan hatalar ,yapılmaması gerekenler,kurbanın kesimini anlatan görüntüler.

Müslüman alemi için,mübarek Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı.Bizde Bayramda Kurban kesme imkanı olanlar için Mustilife.net olarak faydamız dokunsun  diyerek kurban nasıl kesilir,neler yapılmalıdır hakkında resimli ve anlatımlı bir yazı hazırladık.
Kurbanın Boğazlanması :

Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır (isteyen tamamını bağlar) ve kıbleye karşı durularak şu âyetler Kurban sahibi veya vekili tarafından okunur: “İnnîi veccehtu vechiye lillezii fatara`s-semâvâti ve`l-erda hanîifen ve mâ enâ minel muşrikiin” (En`âm, 79)
( Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim )

“İnne salâtî ve nusukîi ve mehyâye ve memâtîi lillâhi rabbi`l-âlemiin.” (En`âm, 162)
( Benim namazım, kurbanım (ibadetim) , hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir)
Diğer bir şart içe keserken Besmele çekmektir.

“Kesilirken üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanları yemeyiniz” (En’am, 121)

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Allah’ın adı anılarak, kanı akıtılan hayvanın etini yeyiniz”
Bu ayetlerden sonra, “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vellahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd” şeklinde tekbir getirillir ve “Bismillâhi Allahu ekber” denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna vurulur.
Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır. Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen ölünceye kadar beklenir. Sonra kafa koparılır. Ve usûlüne uygun olarak yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Kesim esnasında yemek borusu, nefes borusu ve boğazın iki yanlarında bulunan şah damarları birden kesilir.
Kan tamamıyla akıtılıp bitinceye kadar beklenir.

Hayvan ölmeden (en az 5 dakika gerekirse 10 dakika bekleyin, tamamen hareketsiz ve sessiz kalana kadar) kafası vucuttan ayrılmaz, İLİĞİ KESİNLİKLE KESİLMEZ!

KURBANLIK SIĞIRIN YATIRILMASI

YakIaşık 8 metre uzunIuğunda kaIın bir ip önce boynuzIardan sıkıca bağIanarak boyuna qeçiriIir.


Ardından ip hayvanın ön ayakIarın koItuk aItından sırtına doğru doIanarak bağIanır.


İp soI tarafından arka kısma devam ettirerek karın ve arka ayak arasından sırta doğru doIandırıIır.


Sırt kısmından uzanan ipIe 2 Kisi Kurbani qeriye çekerken ÖNDE 1 kisi kurbanın başını Tutar

Kurbanın Yüzü kıbIeye çeviriIip ÖN ve Arka ayakIar birbirine bağIanırKesim tamamIandıktan later hayvanın içindeki Kanin DAHA qüzeI boşaIması for ayakIardan Biri (SOI Akra tercih ediImeIi) serbest bırakıImaIı küçükbaş hayvanIarda BIR ayak bağIanmayabiIir.


Nelerden Kurban Olur ?

Kurban ancak deve, sığır ve koyundan olur. Bu üç hayvan cinsinden başkasıyla Kurban caiz değildir. Altı aylık koyunu, bir yaşındaki keçiyi, iki yaşındaki sığırı ve beş yaşındaki deveyi Kurban etmez caizdir. Erkek veya dişi olmaları eşittir.

Kurbanlıkların Yaşı :

Fakihler seniy’in yani devenin 5, sığırın 3 ve koyunların 2 yaşında ve daha yukarısını Kurban etmenin caiz olduğu üzerinde ittifak etmişler, ancak koyun cinsinin ceza’ (2 yaşında) olanında farklı görüşlere sahip olmuşlardır.

Hanefiler ve Hanbelilere Göre
Koyun cinsinden cüsseli ve semiz bir ceza’ 6 ayını bitirip 7. ayına girmiş ise yeterlidir. Bu aynı zamanda bir kısım Malikîlerin de görüşüdür.

Hanefîler semiz veya cüsseli olan hayvanın durumunu şöylece açıklamışlardın Ceza’ bir koyun seniylerle karıştığı takdirde, uzaktan bakan birinin bunun küçük olduğunda tereddüt ettiği ve bir yaşında olanlardan farkedemediği hayvandır.

Koyun ile keçinin ceza’ı arasındaki fark şudur:
Koyunun ceza’ı dişisine aşar ve gebe bırakır, ancak keçinin ceza’ı böyle değildir. Ceza’ çağına geldiği, sırtındaki kolların gelişmesinden de anlaşılır.
Hanefîlere Göre: Keçinin 1 yaşını bitirip 2. yaşına girmiş olanı, inek ve camızın 2 yaşını bitirip 3. yaşına girmiş olanı, deveden 5 yaşını bitirip 6 ya girmiş olanı Kurban kesilir.
Hanbelîlere göre: Keçi tam 1 yaşını doldurmuş olacak, inek tam 2 yaşını doldurmuş olacak, deve ise tam 5 yaşını doldurmuş olacaktır.

Şafii ve Malikilere Göre
Koyun cinsinin 1 yaşını bitirip 2 yaşına girmiş olan ceza’ı Kurban olarak yeterlidir.
Şafiîlere Göre: Devenin 6 yaşına basmış olması, inek ve keçinin 3 yaşına, koyunun da 2 yaşına basmış olması şarttır.
Malikîlere Göre: Keçi 1 kamerî yaş bitirip 2. sine yaklaşık 1 ay alarak belli bir şekilde girmiş olmalıdır. Koyun ise böyle değildir. 2 yaşına basmış olması yeterlidir. Sığır ve camız 3 yaşını bitirip sadece 4 yaşına girmiş olmalı, deve 5 yaşını bitirip 6 ya basmış olmalıdır.

Küçük Çocuğa Kurban Kesmek :

Ebu Hanife ile Ebu Yusuf un görüşünde sahih olana göre, küçüğün malından Kurban kesmek vacibtir.
Onlara göre onun yerine babası veya vasisi Kurban keser, küçük de mümkün olduğu kadar kurbanından yer, tüketilen şeylerin dışında geriye kalan ile aynından yararlanılan elek, kalbur gibi şeyler satın alır. Tüketilen şeyler alamaz. Veli (fıtır sadakasında da olduğu gibi) küçük çocuklarından her birisi için bir koyun yahut da yedi kişi için bir deve ya da bir sığır keser.
İmam Muhammed ve Zufer şöyle demektedir: Veli, kendisinin özel malından Kurban keser, küçük çocuğun malından kesmez.

Kurbana Ortak Katılmak

Deve veya sığır olduğunda kurbana ortak katılmak caizdir. Sığır veya deveye 7 kişiye kadar, Kurban kesmeyi ve Allah’a yakınlığı amaçlayan insan katılabilir.

Hanefilere Göre :
Kurban kesme vakti kurbanın birinci günü tan yerinin ağarması ile girer, üçüncü günü güneşin batmasından az öncesine kadar devam eder.
Bayram namazı kılmakla mükellef olan şehirlerde yaşayan kimseler, bayramın birinci gününde hutbe okunmadan önce dahi olsa, fakat bayram namazının edasından sonra Kurban kesebilirler.

Bir özür sebebiyle namazın terkedilmesi hâlinde ise namaz kılacak kadar bir vaktin geçmesinden sonra kesebilirler.

Üzerlerine bayram namazı vacip olmayan köy halkı ise, birinci gün tan yerinin ağarmasından sonra kesebilirler.

Kurban kesme günleri 1. gün (Nahr günü) ile ondan sonraki iki gün olmak üzere üç gündür.

Malikilere Göre :
Bayram namazı kıldıran imamın Kurban kesme vakti, bayram namazından ve hutbeden sonra başlar. Bundan önce kesecek olursa caiz olmaz.
İmamın dışındakiler ise, 1. gün ve imamın kesmesinden sonra veya imam kesmiyor ise imamın kurbanını kesebileceği bir süre kadar geçtikten sonra keserler.
Her hangi bir kimse kasten imamdan önce kesecek olursa yeterli değildir, bir başka kurbanı tekrar keser. Buna göre namazdan önce de, imamın kesmesinden önce de Kurban kesmek yeterli değildir. Ancak kendisine en yakın olan imamı araştırır ve onun Kurban kestiği ortaya çıkmadığı halde kesmiş olduğu zannıyla keser, fakat sonradan imamdan önce kestiği ortaya çıkarsa, bu da onun için yeterli olur. Şayet imam şer’î bir mazeret sebebiyle kesmekte gecikecek olursa, efdal olan vakitte kesme fırsatını kaybetmemek için zevale yakın zamana kadar onu bekler.

1. günün dışındaki -bu da 2. ve 3. günlerdir- günlerde Kurban kesme vakti, tan yerinin ağarması ile girer; ancak güneşin yükselmesine kadar geciktirilmesi menduptur. Eğer Müslüman Kurban bayramının 1. günü güneşin zevalinden önce kurbanını kesmeyecek olursa efdal olan günün geri kalan kısmında kurbanını kesmesidir. Şayet 2. günde kesemeyecek olursa, efdal olan Kurban kesmeyi üçüncü günün kuşluk vaktine ertelemesidir. 3. gün Kurban kesemezse zevalden sonra keser, çünkü artık bekleyebileceği bir vakti kalmamıştır.
Kurban kesme vakti Kurban günlerinden 3. günün sonu güneşin batışına kadar devam eder. Yani bu konuda onlar da Hanefiler gibi söylemişlerdir. Aynı şekilde bu, ileride geleceği gibi, Hanbelilerin de görüşüdür.

Şafiilere Göre :
Kurban kesme vakti Kurban bayramının 1. gününün güneşin doğuşundan ve -efdal olana göre- kuşluk namazı vaktinin başlangıcı olan ufukta bir mızrak boyu yükselişinden sonra kılınacak iki kısa rekât ile okunacak iki kısa hutbelik bir zamanın geçmesi ile girer.
Şayet bundan önce kesecek olursa Kurban olmaz. Çünkü Buharî ve Muslim’in el-Berâ’ b. Azib’den rivayet ettiği az önce gördüğümüz hadiste şöyle denilmektedir:
“Bu günümüzde ilk yapacağımız iş, önce namaz kılmamız, sonra da dönüp Kurban kesmemizdir…”
Bundan istisna şudur: Eğer hacılar arefede vakfeyi yanlışlıkla sekizinci gün yaparlar ve dokuzuncu günde kurbanlarını keser sonra da hata anlaşılacak olursa, hacca bağlı olarak -zayıf bir görüşe göre- bu onlar için sahih olur. (Tercihe değer olmayan Şafiilerdeki bir görüşe göre hac sahihtir. -Aynca Kurban kesmeye gerek yoktur- Ancak esah olan görüşe göre hac da, Kurban da kâfi değildir)
Kurban kesme vakti, gece ve gündüz olmak üzere teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder ki, bunlar İmam Şafifye göre onuncu gün ile sonraki üç gündür.
Geceleyin Kurban kesmek ve hayvan boğazlamak bu konudaki nehiy dolayısıyla mekruhtur.

Hanbelilere Göre :
Kurban kesme vakti, kurbanın birinci gününde en hafif şekliyle bayram namazıyla iki hutbe okuyacak zamanın geçmesinden sonra başlar. Yani onlar da Şafi ilerin görüşündedir. Efdal olan ihtilâftan kurtulmak için namazdan, hutbeden ve eğer varsa imamın kesmesinden sonra kesmektir. Bu konuda şehir halkı ile başkalan arasında bir fark yoktur.

Kurban kesme günleri 3 tür: Bayramın 1. günü ile ondan sonraki iki gün. Bu konuda onlar da Hanefiler ile Malikîlerin görüşündedirler.

Bayramın ilk günü seferde Kurban kesenin, Bayramın 3. günü evine dönmesi:

Kurban bayramı günlerinde sefere çıkan kişi kurbanını seferi olduğu bir yerde kestikten sonra, Kurban bayramı günleri çıkmadan yani bayramın 3. günün akşam vakti girmeden önce evine dönerse, (mukim olursa) tekrar Kurban kesmesi gerekmez. Seferdeyken kestiği Kurban yeterlidir.

Kurbanda Vekâlet Verme İşi :

Bir müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi bir müslümana da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir.
Kurbanı kestirme konusundaki izin bizzat ifâde edilebileceği gibi, izne delâlet eden söz, fiil ve davranışlar da izin sayılır. Meselâ bir müslüman kurbanlık satın alsa Kurban bayramı günü hayvanı yatırıp ayaklarını bağlasa onun emri olmadan bir başkası gelip hayvanı boğazlasa bu Kurban için yeterlidir. Başka bir hayvan kesmek gerekmez.
İki müslüman yanılarak birbirlerinin kurbanlarını kendi adlarına kesmiş olsalar vacibi yerine getirmiş olurlar ve kestiklerini değişmek suretiyle kendi hayvanlarını alırlar

Share.

About Author

1 Yorum

  1. trbilim.com on

    şimdi eskisi gibi değil yıkmatikler var hayvanın ayagına takıp çekince yıkılıyor hayvan

Leave A Reply